تغییر نام سامانه‌ی سیدا

برای استفاده از سامانه‌ی جامع دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، از نشانی زیر استفاده کنید:

http://rasa.iaus.ac.ir/

مسیر این صفحه در کم‌تر از سی ثانیه به‌صورت خودکار، به نشانی فوق تغییر خواهد یافت.

 

برای استفاده از سامانه‌ی جامع دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، در داخل شبکه‌ی اداری دانشگاه از نشانی زیر استفاده کنید:

http://rasa.iaus.local/